OMV VIVA kávé hónap

Adatkezelési tájékoztató

2023. nyár OMV MaxxMotion promóció kapcsolatos adatkezelésről OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság

Verzió: 1.0
Hatályos: 2023.06.12.-2023.08.31.

Ahhoz, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (részletes adatai a lenti 1. pontban) által szervezett 2023. nyár OMV MaxxMotion promóció (a továbbiakban: „Promóciós Kampány”) részt vehessen szükségünk van az Ön jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett személyes adataira. A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz minden olyan információt, amely alapján Ön el tudja dönteni, hogy személyes adatait megadja-e részünkre.

1. Az adatkezelő

OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A., Cégjegyzékszám: 01-09-071584, Adószám: 10542925-2-44, Telefonszám: +36 1 381 9700, Email cím: info.hungary@omv.com, „OMV”, „Társaság” vagy „Adatkezelő”)

2. Az Adatvédelmi Tisztviselő

A jelen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben az Adatvédelmi Tisztviselő alábbi elérhetőségén kérhet bővebb információt: dr. Bán Tamás Menyhért (levelezési cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A., e-mail: privacy.hu@omv.com)

3. Milyen célból, hogyan és meddig kezeljük a személyes adatokat?

3.1. Promóciós Kampányokon és/vagy versenyeken való részvétel

Az adatkezelés

 • a) célja:a Promóciós Kampányokban és/vagy versenyeken való részvétel;
 • b) jogalapja:az érintett hozzájárulása;
 • c) időtartama:hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb egy 1 évig;
 • d) során kezelt személyes adatok köre:vezetéknév, keresztnév, város, e-mail cím, telefonszám, születési év, SuperShop kártya száma; a fődíj meghatalmazott útján történő átvétele esetén a meghatalmazásban feltüntetett személyes adatok, azaz születési családi név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint aláírás;
 • e) során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e:nem

A jelen pontban részletezett személyes adatok érintett általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a Promóciós Kampány lefolytatásához, illetve a Fődíj meghatalmazott általi átvétele esetén szükségesek. A hozzájárulás megadása nélkül nem lehetséges részt venni a Promóciós Kampányon.

3.2. Promóciós Kampány nyertesének díjkiosztása

Az adatkezelés

 • a) célja:a Promóciós Kampányon nyert díj átadása és ezzel kapcsolatos marketing megjelenés;
 • b) jogalapja:az érintett hozzájárulása;
 • c) időtartama:hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb egy 1 évig;
 • d) során kezelt személyes adatok köre:vezetéknév, keresztnév, cím, születési dátum, személyi igazolvány (vagy vezetői engedély vagy útlevél) száma, lakcímkártya száma, e-mail cím, telefonszám, SuperShop kártya száma; képmás, hang (amennyiben a nyeremény átadásáról kép-, és hangfelvétel is készül).
 • e) során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e:nem

A jelen pontban részletezett személyes adatok érintett általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a Promóciós Kampányban díj átvételéhez szükségesek. A hozzájárulás megadása nélkül nem lehetséges díjat nyerni a Promóciós Kampányon.

3.3. Promóciós Kampány hatékonyságának elemzése

Az adatkezelés

 • a) célja:a Promóciós Kampány hatékonyságának elemzése;
 • b) jogalapja:az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a lehető leghatékonyabban folytassa le a jövőbeli Promóciós Kampányokat a korábbi Promóciós Kampányok tapasztalatai alapján;
 • c) időtartama:a Promóciós Kampány lezárását követő 1 év;
 • d) során kezelt személyes adatok köre:nem, születési év, város;
 • e) során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e:nem

A jelen pontban részletezett személyes adatok érintettek általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség. A hozzájárulás megadása nélkül is részt lehet venni a Promóciós Kampányon.

4. Milyen adatfeldolgozót veszünk igénybe?

A fenti adatkezelés kapcsán az Adatkezelő a https://www.omv.hu/hu-hu/omv-rol/kapcsolat/adatvedelmi-tajekoztato alatt elérhető adatkezelési tájékoztató 5.2 pontjában részletezett adatfeldolgozókat veszi igénybe.

5. Az Ön jogai

Jogában áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és hozzáférést kérni a személyes adataihoz (hozzáféréshez való jog). Szintén jogában áll az esetleges hibák, illetve a pontatlan adatok helyesbítését kérni (helyesbítéshez való jog). Meghatározott esetekben jogosult a személyes adatok törlését kérni (törléshez való jog). Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos feltételek fennállnak (adatkezelés korlátozásához való jog). Jogosult arra is, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy bennünket erre kérjen, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben adatait jogos érdek alapján kezeljük, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog). Amennyiben a személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásához való jog).

6. Hogyan gyakorolhatja a jogait?

A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a fenti 1. és 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújtunk tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben nem teszünk intézkedéseket ezen határidőn belül, akkor tájékoztatást nyújtunk az intézkedés elmaradásának okairól.

7. Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – a Fővárosi Törvényszéken (amely az OMV székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listája itt érhető el: http://birosag.hu/torvenyszekek.

8. Alkalmazhatóság

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló körülményekkel, akkor újra megkereshetjük, hogy hozzájárulását erősítse meg, illetve adja meg újra. Ha erre nem kerül sor, akkor a személyes adatai kezelését megszüntetjük, azaz a személyes adatait töröljük.

[Tájékoztató vége]